Tlmočenie a prekladanie z/do angličtiny

Tlmočenie a prekladanie z/do angličtiny
Slovak-English Translation and Interpreting


referenciereferences
Dobrý preklad tvoria zručnosti, skúsenosti a roky tvrdej driny. Ale aj vášeň pre slovo a cit pre detail. Interpretovanie ľudí a ich významov.The ingredients of good translation are skills, experience and years of hard work. They also include a passion for words and an eye for detail. Interpreting people and what they mean.
Tlmočenie: konzekutívne aj simultánne (konferencie)
Preklady: materiály, štúdie, správy
Jazyky: slovenčina a angličtina
Language Interpreting: Consecutive and Simultaneous (Conference)
Translation Services: Documents, Studies, Reports
Languages: Slovak and English
Tlmočenie akcií pre médiá a konferencií. Preklady akademických textov, či textov v oblasti IT a energetiky.Interpreting press events and conferences. Translating academic papers and texts from the IT and energy sectors.
  
  


Viacerí hostia Vás chválili za vynikajúce tlmočenie a sme naozaj radi, že sme na podujatí mali práve Vás.Several guests praised your excellent interpreting, and we are really glad we had you at this event.
Eduard Csudai
Referent pre vonkajšie vzťahy, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (2017)
Eduard Csudai
External relations executive, Slovak National Centre for Human Rights (2017)
 
S Radom sme spolupracovali pri poskytovaní tlmočníckych služieb počas dvojročného projektu v teréne u nášho kľúčového klienta. Bez zaváhania by som ho odporúčala ako vysoko profesionálneho, zručného vo svojej oblasti, a schopného zvládať široký rozsah úloh a meniacich sa podmienok. Jeho cit pre detail a zamerania na klienta je bezkonkurenčné; je spoľahlivý, dedikovaný a flexibilný v prostredí rýchlo sa meniaceho trhu. We engaged Rado to provide interpretation services for a two year onsite placement with a key customer. I would have no hesitation in recommending him as highly professional, skilled in his field and adept at handling a wide variety of tasks and challenging situations. His attention to detail and customer focus is second to none; he is reliable, dedicated and above all flexible in a fast moving marketplace.
Carolyn Flynn
Obchodná manažérka, Lionbridge International (2013)
Carolyn Flynn
Business Manager, Lionbridge International (2013)

S Radomírom Masarykom sme spolupracovali na náročných prekladoch vedeckých štúdií do anglického jazyka a anglických korektúrach. Mohli sme sa spoľahnúť na dohodnuté termíny, kvalitu dodaných textov aj osobné konzultácie. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.We’ve worked with Radomír Masaryk on challenging projects that involved translating scientific studies into English, and proofreading English texts before publication. We’ve always been able to rely on pre-agreed deadlines, quality of texts, and personal consultations. We are looking forward to further cooperation.
Jaroslava Vydrová
Vedecká pracovníčka, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (2013)
Jaroslava Vydrová
Researcher, Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences (2013)

Rado Masaryk tlmočil niekoľko workshopov a konferencií, ktoré sme zorganizovali so Zastúpením EK na Slovensku k novej stratégii EK Európa 2020. Rovnako profesionálne tlmočil všetky vystúpenia prednášajúcich, či išlo o oblasť vedy, výskumu a vývoja, e-governmentu a informačnej spoločnosti alebo  sociálnej inklúzie. Počas našej spolupráce sa vždy dalo na neho spoľahnúť. Čo sľúbil, to vždy platilo. Veľmi pohotovo zareagoval aj v situáciách, keď sme mu neboli schopní dodať materiály prednášajúcich vopred. Okrem výbornej kvality tlmočenia, ktorú Rado Masaryk vždy zabezpečil, bola spolupráca s ním prínosná aj po ľudskej stránke. Je to veľmi príjemný a pohodový človek so zmyslom pre humor. Spoluprácu s ním môžem ostatným len odporučiť.Rado Masaryk interpreted at several workshops and conferences we organized with representatives of the European Commission in Slovakia on the topic of the new EC strategy, Europe 2020. He professionally interpreted all presentations concerning science, research and development, e-government, information society and social inclusion. Throughout our cooperation he was always a person who could be relied on. Whatever he promised to do got done. He also quickly adapted to situations where we were unable to provide documents or presentations in advance. In addition to the excellent quality of interpreting provided by Rado Masaryk, cooperation with him as a person is also great. He is a very friendly and easy-going person with a sense of humor. I recommend his work highly to others.”
Mária Bulková
Koordinátorka projektu Európa 2020, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (2011)
Mária Bulková
Coordinator, Europe 2020 Project, Slovak Governance Institute (2011)

Je ťažké nájsť prekladateľa, čo by sa vedel rýchlo vžiť do vášho projektu, hoci predtým s takouto témou nikdy nepracoval. Radovi sa to podarilo rýchlo a dobre. Dokonca tak dobre, že jeho preložený článok okamžite bez námietok publikovali v časopise vo Veľkej Británii.It is hard to find a translator who can jump into our project without prior experience of specific terminology. Rado did it quickly and well. So well, that our article translated by him was immediately published by a journal in the United Kingdom with no objections.
Ján Šifra
Majiteľ firmy Modrofúz (2011)
Ján Šifra
Owner, Modrofúz (2011)

Rado Masaryk spolupracuje ako tlmočník debát so zahraničnými hosťami v rámci filmového festivalu Jeden svet od roku 2004. Festival nie je iba kultúrnym podujatím, venuje sa najmä komunikácii spoločenských a sociálnych tém, ochrane ľudských práv a globálnym otázkam. Rado má okrem výborného tlmočenia prehľad o týchto témach a tiež potrebnú senzitivitu, dôležitú pre tak organizátorov festivalu (občianske združenie Človek v ohrození), ale aj pre divákov. Preto ho radi privítame ako tlmočníka aj na ďalších ročníkoch.
The festival is not only a cultural event, but also addresses community-related and social topics, protection of human rights, and global issues. In addition to excellent interpreting, Rado is knowledgeable about these topics and also has the necessary degree of sensitivity, which is vital for both the festival organizer (the nonprofit organization People in Peril) and our viewers. We would be happy to have him as an interpreter in our future editions.
Nora Beňáková
Riaditeľka Festivalu Jeden svet (2011)
Nora Beňáková
Director, One World Festival  (2011)

Rado Masaryk sa medzi spolupracovníkov festivalu Bažant Pohoda zaradil v roku 2008, kedy robil prvýkrát guida belgickej skupine Zita Swoon, o rok na to sprevádzal islandskú formáciu Lay Low. O tom, že s jeho prácou sme boli viac ako spokojní svedčí fakt, že v roku 2010 bol guidom britskej legendy elektronickej scény a jednej z najväčších hviezd festivalu – Leftfield. Pri organizácii nášho festivalu kladieme dôraz nielen na vysoké profesionálne kvality našich spolupracovníkov, ale aj ich ochotu a ľudský prístup, ktorý je v kontaktoch s umelcami rovnako dôležitý. A Rado patrí k tým, ktorí tieto vlastnosti majú. Prejavuje ich nielen počas samotného festivalu, ale aj počas jeho príprav - vždy, keď sme potrebovali urýchlené preklady na náš web alebo tlmočenie na tlačovej konferencii, zareagoval rýchlo a ochotne. Patrí medzi guidov, s ktorými určite počítame aj do budúcnosti.

Pohoda 2008-2023: Zita Swoon, Lay Low, Leftfield, Moby, Portishead, Polar Bear, New Young Pony Club, Lou Reed, Emiliana Torrini, Smashing Pumpkins, Atoms For Peace, Kraftwerk, Suede, Björk, Sigur Rós, Slowdive, Solange, Kronos Quartet, Liam Gallagher, Altın Gün, The Libertines, Paddan, Bogomil Font

Iné festivaly: Jazzanova, Wyclef Jean, Nick Murphy fka Chet Faker, Chvrches, Years & Years


Rado Masaryk joined the Bažant Pohoda festival team in 2008 when he was an interpreter and guide for the Belgian band Zita Swoon. A year later he worked with the Icelandic group Lay Low. We were more than satisfied with his work and in 2010 he was a festival guide to UK legend of the electronic scene and one of the greatest stars of the festival – Leftfield. When organizing our festival we are very strict about choosing high-quality professionals to work with us. Nonetheless, we are also keen on helpfulness and a human approach, which are very important when dealing with artists. Rado is one of those people who has those qualities. This has become evident not only during the festival, but also while preparing for the next edition. Whenever we needed quick translation for our website or interpreting at our press conferences, he reacted quickly and helpfully. He is one of the festival guides we are counting on in the future.



 
Mário Gešvantner
PR manažér, Agentúra Pohoda (2010)
Mário Gešvantner
PR Manager, Pohoda Agency (2010)

Rado Masaryk je dodávateľom služieb, s ktorým naša agentúra spolupracuje najdlhšie. Kvalita jeho služieb je stále vysoká. Naša spolupráca sa orientuje predovšetkým na tlmočenie a preklady. Nielen pre našich klientov z oblasti IT je jednotkou na slovenskom prekladateľskom trhu. Preložil pre nás a pre našich klientov množstvo tlačových sprav, dokumentov, návrhov či podkladov. Precíznosť, flexibilita sú základné atribúty Radovej práce. Tieto schopnosti uplatňuje aj pri tlmočení, kde oceňujeme jeho príjemné vystupovanie a zodpovednosť.Rado Masaryk is the service provider with the longest history of cooperation with our agency. The quality of his services has remained high. Our cooperation mostly revolves around language interpreting and translation. And it's not only our IT clients who consider him number one on the Slovak translation service market. He has translated a number of press releases, documents, proposals and reports for us and for our clients. Precision and flexibility are the basic attributes of Rado's work and he also uses these skills when interpreting. We appreciate his likeable manner and responsible approach.
Petra Barineková
Account Director, PRime time (2010)
Petra Barineková
Account Director, PRime time (2010)

Rado Masaryk je dodávateľ, s ktorým spolupracujeme síce krátko, ale už teraz vieme, že s ním chceme spolupracovať dlhodobo. Je jedným z mála dodávateľov, ktorí si včas a zodpovedne plnia svoje povinnosti. Termíny, na ktorých sa dohodneme, nikdy neposúva. Spoluprácu s pánom Masarykom odporúčame každému, kto chce vysokú kvalitu za rozumnú cenu bez zbytočných stresov.Although we have just been working with Rado Masaryk for a short time, we already know we are interested in long-term cooperation. He is one of the few contractors who fulfills their obligations on time and responsibly. He never asks for extensions on pre-agreed deadlines. I recommend cooperation with Mr. Masaryk to anyone who wants high quality for a reasonable price without any undue stress.
Barbora Kohútiková
Správkyňa, Divé maky, o.z. (2010)
Barbora Kohútiková
Administrator, Divé maky, o.z. (2010)

Pán Radomír Masaryk pre nás zabezpečuje preklady do anglického jazyka. Na spolupráci oceňujeme jeho zmysel pre detail, presnosť vo vyjadrení podstaty textu a schopnosť pružne reagovať podľa situácie. Jeho prístup je vysoko profesionálny a za viac ako rok sa nestalo, aby nesplnil dohodnutý termín.Mr. Radomír Masaryk translates into English for us. We appreciate his good sense for detail, precision in expressing the essence of the text, and the ability to react to situations in a flexible manner. His approach is highly professional and in more than one year of working together he has never failed to meet a deadline as agreed.
Anna Podlesná
Managing Director, A&D Global Business Relations (2010)
Anna Podlesná
Managing Director, A&D Global Business Relations (2010)

Radomír Masaryk tlmočil niekoľko prednášok, diskusií a tlačových konferencií zahraničných hostí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) v rámci projektu "Conservative Economic Quarterly Lecture Series" (CEQLS). Tlmočenie náročných prednášok a diskusií v ekonomickej oblasti zvládal podľa mňa vždy na vysokej profesionálnej úrovni. Z tohto dôvodu mám k nemu dôveru a verím, že ešte budem mať možnosť s ním v budúcnosti spolupracovať.Radomír Masaryk has interpreted several lectures, discussions and press conferences with international guests for The M. R. Štefánik Conservative Institute under the project “Conservative Economic Quarterly Lecture Series” (CEQLS). He managed to interpret those highly specialized lectures and discussions in the area of economy in a highly professional way. That is why I have trust in him and hope that I will have further opportunities to cooperate with him in the future.
Peter Gonda
Ekonóm Konzervatívneho inštitútu a koordinátor projektu CEQLS (2010)
Peter Gonda
Economic Expert of The Conservative Institute and Coordinator of the CEQLS Project (2010)

S Radom Masarykom spolupracujem už viac ako 5 rokov. Vždy, keď potrebujem tlmočníka, obraciam sa na neho ako prvého, pretože vždy na neho počúvam od zákazníkov na našich akciách len samé chvály. Jeho profesionálny prístup ku každej akcii - či už je to menší seminár alebo veľká konferencia - sa prejavuje v dôkladnom naštudovaní si odbornej oblasti, v dochvíľnosti a flexibilite. Ako softvérová spoločnosť zaoberajúca sa rôznorodou tematikou mu dávame zabrať, pretože pre nás tlmočil už oblasti od riadenia vzťahov so zákazníkmi, cez riadenie rizík, až po semináre z energetiky. Je mi cťou s ním pracovať.I have been cooperating with Rado Masaryk for more than five years. When I need an interpreter I always contact him as my first choice because our clients only have words of praise when they talk about his work. His professional approach to every event – whether it is a small seminar or a big conference – can be seen in his thorough preparation of technical terms, timeliness and flexibility. As a software company dealing with different areas, we are a very demanding client. Rado has already interpreted various topics from customer relationship management to risk management to seminars focused on utilities. It is an honor for me to work with him.
Katarína Šušaníková
Marketingová riaditeľka, SAS Slovakia, s.r.o. (2010)
Katarína Šušaníková
Marketing Director, SAS Slovakia, s.r.o. (2010)

Tlmočnícke služby pána Radomíra Masaryka využíva agentúra E-MOTION už niekoľko rokov. Vysokú profesionalitu a serióznosť služieb pána Masaryka oceňujú aj naši IT klienti ako sú spoločnosti Oracle a Hewlett-Packard. E-MOTION has been using the interpreting services of Mr. Radomír Masaryk for several years. The high level of professionalism and seriousness of the services provided by Mr. Masaryk are often appreciated by our IT clients such as Oracle and Hewlett-Packard.
Dalibor Lukačka
CEO, E-MOTION s.r.o. (2008)
Dalibor Lukačka
CEO, E-MOTION s.r.o. Event and Promotion Agency (2008)

Rado Masaryk robil prvé preklady pre spoločnosť Compaq Computers Slovakia s.r.o. už v roku 1998. Po fúzii so spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. spolupráca s naším marketingovým oddelením pokračovala. V roku 2002 prvýkrát tlmočil na podujatí Executive Customers Meeting, a odvtedy sme jeho simultánne tlmočenie využili na takmer každom našom podujatí, kde vystupovali zahraniční spíkri. Na spolupráci s ním oceňujeme predovšetkým profesionálnu angličtinu a orientáciu v IT problematike, ktorá je pri tlmočení pre našu spoločnosť podmienkou. Tiež flexibilita a zodpovedný prístup sú dôvody, prečo s Radom veľmi radi spolupracujeme. Rado Masaryk completed his first translations for Compaq Computers Slovakia s.r.o. as early as 1998. In 2002, the company merged with Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. and his cooperation with our Marketing Department continued. In 2002, he interpreted at the Executive Customers Meeting for the first time. Since that time he has interpreted at almost every one of our events with foreign speakers. We especially appreciate his professional command of English and knowledge of IT issues, which is a prerequisite when interpreting for our company. Additional reasons that we like to work with Rado include his flexibility and responsible approach to work.
Hana Kamenistá
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. (2008)
Hana Kamenistá
Marketing and Communications, Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. (2008)

Rada poznám od jeho študentských čias ako výborného študenta a tlmočníka. V posledných rokoch tlmočí psychologickú problematiku pre Slovenskú adlerovskú spoločnosť. Je excelentný tlmočník. Je schopný tlmočiť veľké a časovo rozsiahle celky, má obrovskú slovnú zásobu a skúsenosti, takže vie veľmi presne vystihnúť aj jemné odtienky angličtiny.I have known Rado since his college years as an excellent student and interpreter. In recent years he has interpreted at psychology events for the Slovak Adlerian Society. He is an excellent interpreter. He can interpret long sessions, has extensive vocabulary and experience and can accurately render even very subtle meanings in English.
Daniela Čechová
Psychologička, predsedníčka Slovenskej adlerovskej spoločnosti (2008)
Daniela Čechová
Psychologist, Chair of the Slovak Adlerian Society (2008)

Rado Masaryk pre nás prekladá a tlmočí od roku 1996. V ostatnej dobe pre nás tlmočí hlavne na podujatiach a rokovaniach v oblasti energetiky. Jeho práca sa vyznačuje vysokou kvalitou. Ako prekladateľská agentúra oceňujeme predovšetkým jeho flexibilitu a spoľahlivosť. Rado Masaryk has been translating and interpreting for us since 1996. In recent times we’ve assigned him mainly to events and meetings related to utilities. His work is known for its high quality. As a translation agency we especially appreciate his flexibility and reliability.
Juliana Kubalcová
Konateľka, Agentúra VKM, s.r.o. (2008)
Juliana Kubalcová
Managing Partner, VKM, s.r.o. Translation Agency (2008)

Po vyše 10 ročnej spolupráci s Dr. Masarykom môžem jednoznačne konštatovať maximálnu spokojnosť - preklady sú vyhotovované promptne a so 100 % zvládaním medicínskej a psychologickej terminológie, proste, s absolútnou zárukou správnosti.After more than 10 years of working with Dr. Masaryk I can say with confidence that I am completely satisfied. All translations are made immediately and with a 100% command of medical and psychological terminology, which absolutely guarantees accuracy.
Robert Máthé
Psychológ a vydavateľ odbornej literatúry, Psychoprof, s. r. o. (2008)
Robert Máthé
Psychologist and Academic Publisher, Psychoprof, s. r. o. (2008)

Na našej spolupráci si okrem profesionality a rýchlosti cením najmä flexibilitu. Za roky spolupráce sa mi nestalo, že by mi odmietol zobrať zákazku pre časovú zaneprázdnenosť. A to je ten rozhodujúci faktor, prečo naša spolupráca bude určíte pokračovať aj do budúcnosti. In our past cooperation, I have appreciated Rado’s flexibility in addition to his professional approach and speed. During years of working together, he has never refused a job on the grounds of being too busy with other things. And this is the decisive factor in our decision to definitely keep working together in the future.
Roman Karabelli
Head of Corporate Communications, HB REAVIS GROUP a.s. (2008)
Roman Karabelli
Head of Corporate Communications, HB REAVIS GROUP a.s. (2008)

Mal som možnosť pracovať s Radom Masarykom dvakrát; v oboch prípadoch prekladal moje myšlienky a pocity skupine, ktorej rodným jazykom bola slovenčina. Následne prekladal všetku ich komunikáciu mne. Venovali sme sa skupinovému poradenstvu, a Rado nielenže presne prekladal slová, ale zvládal aj mimoriadne dôležitú komunikáciu emócií. Dokonca dokázal preložiť moje svojrázne používanie anglického slangu do podoby, ktorá bola zmysluplná ostatným. Keď pracujem, je mojím hlasom, mojou mysľou a mojím srdcom. Nikomu inému by som pri tejto práci nedôveroval viac. I have had the privilege of working with Rado Masaryk twice; in both cases, he translated my thoughts and feelings to a group whose native language was Slovak, and then also translated all of them back to me. We were in the middle of group counseling, and Rado was not only accurate with words, but also with a crucial communication of emotions. He can even translate my peculiar use of English slang into meaningful communications to others. When I am working, he is my voice, my mind, and my heart. There is no one I would trust more with this work.
James Robert Bitter
Profesor, East Tennessee State University (2008)
James Robert Bitter
Professor, East Tennessee State University (2008)

RADOMÍR MASARYK

Diskurz.skDiskurz.sk
Od roku 1995 sa venujem prekladaniu a tlmočeniu. Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT). V roku 2000 som skončil štúdium psychológie a odvtedy sa profesionálne venujem aj akademickým a aplikovaným výskumom. Viedol som výskumný tím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a riadil Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského. Teraz pracujem ako prorektor UK pre vonkajšie vzťahy. Pravidelne organizujem konferencie a vydávam publikácie zamerané na výskum a psychológiu.I have been working as a translator and interpreter since 1995, and I am an accredited member of the Slovak Association of Translators and Interpreters.
In 2000, I earned a degree in psychology and started to get involved in academic and applied research. I used to manage a research unit at the Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, and headed the Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Science. Now I serve as Pro-Vice-Chancellor for External Affairs, Comenius University. I regularly organize conferences and publish papers and books focused on research and psychology.
kontakt>       rado@diskurz.sk