Akademický a aplikovaný výskum, Tlmočenie a prekladanie z/do angličtiny

Interpreting PEOPLE

Akademický a aplikovaný výskum
Academic and Applied Research
Overené výskumné metódy umožňujú vyhnúť sa ceste pokusov a omylov. Výskumníci pomáhajú prekladať neznáme do zrozumiteľnej reči.Trusted research methods enable us to avoid the path of trial and error. Researchers help to translate the unknown into comprehensible language.
  

referencie >>

RADOMÍR MASARYK

Diskurz.skDiskurz.sk
Od roku 1995 sa venujem prekladaniu a tlmočeniu. Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT). V roku 2000 som skončil štúdium psychológie a odvtedy sa profesionálne venujem aj akademickým a aplikovaným výskumom. Viedol som výskumný tím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a riadil Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského. Teraz pracujem ako prorektor UK pre vonkajšie vzťahy. Pravidelne organizujem konferencie a vydávam publikácie zamerané na výskum a psychológiu.I have been working as a translator and interpreter since 1995, and I am an accredited member of the Slovak Association of Translators and Interpreters.
In 2000, I earned a degree in psychology and started to get involved in academic and applied research. I used to manage a research unit at the Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, and headed the Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Science. Now I serve as Pro-Vice-Chancellor for External Affairs, Comenius University. I regularly organize conferences and publish papers and books focused on research and psychology.
kontakt>       rado@diskurz.sk