Akademický a aplikovaný výskum, Tlmočenie a prekladanie z/do angličtiny

Interpreting PEOPLE

Akademický a aplikovaný výskum
Academic and Applied Research
Overené výskumné metódy umožňujú vyhnúť sa ceste pokusov a omylov. Výskumníci pomáhajú prekladať neznáme do zrozumiteľnej reči. Interpretujú ľudí a významy.Trusted research methods enable us to avoid the path of trial and error. Researchers help to translate the unknown into comprehensible language. They interpret people and meanings.
Výskumy: marketingový výskum, fókusové skupiny, testy, mediálne audity, stratégie, aplikovaný výskum.Research: Market Surveys, Focus Groups, Tests, Media Audits, Strategies, Applied Research
Špecializujeme sa predovšetkým na spracovanie dát z individuálnych rozhovorov, fókusových skupín či dotazníkov.We specialize in analysis of data from individual interviews, focus groups and questionnaires.

referencie >>

RADOMÍR MASARYK

Diskurz.skDiskurz.sk
Od roku 1995 sa venujem prekladaniu a tlmočeniu. Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT). V roku 2000 som skončil štúdium psychológie a odvtedy sa profesionálne venujem aj akademickým a aplikovaným výskumom. Vediem výskumný tím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a prednášam na Univerzite Komenského. Pravidelne organizujem konferencie a vydávam publikácie zamerané na výskum a psychológiu.
I have been working as a translator and interpreter since 1995, and I am an accredited member of the Slovak Association of Translators and Interpreters.
In 2000, I earned a degree in psychology and started to get involved in academic and applied research. I manage a research unit at the Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, and lecture at Comenius University. I regularly organize conferences and publish papers and books focused on research and psychology.
kontakt>       rado@diskurz.sk