Akademický a aplikovaný výskum

Akademický a aplikovaný výskum
Academic and Applied Research


referencie references
Overené výskumné metódy umožňujú vyhnúť sa ceste pokusov a omylov. Výskumníci pomáhajú prekladať neznáme do zrozumiteľnej reči. Interpretujú ľudí a významy.Trusted research methods enable us to avoid the path of trial and error. Researchers help to translate the unknown into comprehensible language. They interpret people and meanings.
Výskumy: marketingový výskum, fókusové skupiny, testy, mediálne audity, stratégie, aplikovaný výskumResearch: Market Surveys, Focus Groups, Tests, Media Audits, Strategies, Applied Research
Špecializujeme sa predovšetkým na spracovanie dát
z indviduálnych rozhovorov, fókusových skupín či dotazníkov.
We specialize in analysis of data from individual interviews, focus groups and questionnaires.

Radomír Masaryk a tým výzkumníků mapoval vnímání a dopady projektu Škola dotykem, do kterého bylo během školního roku 2014/2015 zapojeno 12 škol napříč různými ročníky základních a středních škol. Data z výzkumného šetření jsou pro nás velmi důležitá, protože jsme v praxi ověřovali změnu výuky po zapojení dotykových technologií a digitálního vzdělávacího obsahu. Nejvíce jsme ocenili profesionalitu a výbornou komunikaci celého výzkumného týmu, a také kvalitu zpracování výsledných dat.Radomír Masaryk and a team of researchers conducted a survey of the perceptions and impact of our “School at a Touch” project, which involved 12 elementary and secondary schools during the 2014/2015 academic year. Data from the research project are important for us because they assessed practical changes in teaching after the introduction of touch-screen technologies and digital educational content. We appreciated the research team’s professionalism and excellent communication as well as the high quality of their final research findings.
Michal Orság
Ředitel, nezisková organizace EDUkační LABoratoř (2015)
Michal Orság
Director, EDUkační LABoratoř, Czech Republic (2015)

Prvýkrát som sa s menom Rado Masaryk stretol v súvislosti s projektom Notebook pre každého žiaka. Rado realizoval prieskum vplyvu tohto projektu na vyučovanie, na žiakov. Následne som ho oslovil na spoluprácu pri analýze pilotného projektu Planéta vedomostí. Už pri prípravných prácach som si bol istý, že som natrafil na správneho človeka, keďže kládol správne otázky a pohotovo reagoval na nové požiadavky. Pripravil kvalitnú metodológiu, zrealizoval spolu s tímom celý výskum a následne spracoval kvalitný výstup. Z môjho pohľadu môžem Rada určite
odporučiť na projekty, pri ktorých treba fundovaný kvalitný prístup.
The first time I came across the name Rado Masaryk was in connection with the Notebook for Every Pupil project. We asked Rado to investigate the impact of this project on teaching, and on pupils. Then I invited him to cooperate on an analysis of the pilot project to test the Planet of Knowledge. Even at the early phase of preparations I became convinced that I had found the right person – because he asked the right questions and was quick to react to new requirements. He developed a sound methodology for the project, conducted the entire research effort with his team, and then prepared a high-quality report. From my point of view, I can recommend Rado for projects where you need a well-founded, high-quality approach.
Peter Halák
Predseda správnej rady, Indícia (2012)
Peter Halák
Chair of the Supervisory Board, Indícia (2012)

Radomír Masaryk viedol výskumný tím, ktorý na základe zadania Ústavu informácií a prognóz školstva realizoval terénny pedagogický výskum s cieľom overiť, ako učitelia a žiaci pracujú so vzdelávacím obsahom Planéta vedomostí. Výskum bol vyvážený a objektívny, vystihol pozitívne aj slabšie stránky projektu, a aj nám ako dodávateľovi tohto systému priniesol veľmi cennú spätnú väzbu.Radomír Masaryk led the research team that worked for the Institute of Information and Prognoses in Education to conduct an in-field educational research project. He and his team assessed how teachers and pupils work with the educational content in Planet of Knowledge. The research work was balanced and objective, and gave a view of positive as well as weaker aspects of the project. It was a very valuable form of feedback to us as vendors of the system.
Ján Trubač
Predseda predstavenstva, Agemsoft (2011)
Ján Trubač
Chair of the Board, Agemsoft (2011)

Rado Masaryk pripravil a zrealizoval v roku 2011 pre našu spoločnosť prieskum „Kvalita života pacientov s epilepsiou“. Prieskum bol aj napriek časovej a tematickej náročnosti vynikajúco pripravený a spracovaný. Výsledky sám odprezentoval na 7 seminároch pre lekárov – neurológov a jedenkrát na tlačovej konferencii. Zakaždým sa táto téma stretla s veľkým záujmom a diskusiou, nakoľko podobné dáta sú na Slovensku veľmi zriedkavé a málo prebádané. Najviac si cením záujem aj zo strany odborníkov z oblasti epilepsie a ich návrh v tomto prieskume pokračovať aj ďalej, s ich záujmom o spoluprácu v rozšírenej verzii.In 2011, Rado Masaryk developed and conducted the research project “Quality of Life in Patients with Epilepsy”. Despite time constraints and a challenging topic, the research was developed and conducted in an outstanding way. He presented results at seven seminars for medical professionals – neurologists, and one press conference. The topic was always received with great interest and discussion because the data were unique, and such research is generally rare. What I appreciate the most is the interest that top epilepsy professionals have expressed in the project, and their suggestions to proceed with this project further, even to the point of offering their collaboration.
Nora Líšková
Brand Manager, GSK Slovakia, (2011)
Nora Líšková
Brand Manager, GSK Slovakia (2011)

Meno Rado Masaryk je z môjho pohľadu značkou kvality a synonymom excelentne odvedenej práce. Za 10 rokov spolupráce môžem za seba povedať len toľko, že všetky zadania, na ktorých pre nás pracoval, boli splnené na 150 %. A to nezávisle od toho, či išlo o mediálne audity, prieskumy, analýzy, tlmočenie na odborných fórach, či „len“ preklady textov. Spolupracovať s ním bolo pre mňa vždy potešením a profesionálnym, ale i osobným obohatením.
I consider the name Rado Masaryk to be a quality brand-name and a synonym for excellent work. After 10 years of cooperation I can only say that all the projects he has worked on for us were done 150% percent. And it did not matter whether they were media audits, surveys, analyses, interpreting at professional events or “just” text translations. Cooperating with him has always been a pleasure and a source of personal enrichment.
 
Diana Dobrucká
Director Client Service, Seesame, s.r.o. (2010)
Diana Dobrucká
Director Client Service, Seesame, s.r.o. (2010)

Rado Masaryk pre nás spolu so svojím tímom uskutočnil prieskum vnímania aktivít Amnesty International na Slovensku, ktorý bol cenným podkladom s jedinečnými informáciami následne využitými pri príprave stratégie organizácie na najbližšie roky. Radovu profesionalitu a precíznosť pri zbere dát i pri ich prezentácii si veľmi ceníme a vrelo odporúčame. Rado Masaryk and his team provided us with a survey on the perception of Amnesty International in Slovakia. The resulting document included unique information and was later used to prepare a strategy for the organization for the upcoming years. We really appreciate and highly recommend Rado's professionalism and precision in collecting and presenting data.
Branislav Tichý
Riaditeľ, Amnesty International Slovensko (2010)
Branislav Tichý
Director, Amnesty International Slovakia (2010)

Rado Masaryk a tím, ktorý viedol pre nás spracoval pedagogické prieskumy na vynikajúcej úrovni. Ocenili sme jeho profesionalitu, ako aj kvalitu odvedenej práce.
Rado Masaryk and the team led by him conducted educational scientific research, in an excellent way. We appreciate his professional approach as well as the quality of the work done.
Roman Baranovič
Manažér akademických programov, Microsoft Slovensko (2010
)
Roman Baranovič
Academic Programs Manager, Microsoft Slovakia (2010)

V roku 1998 som dostala odporúčanie na študenta, ktorý prekladá vo výbornej kvalite tlačové správy. Tak som stretla Rada Masaryka, ktorý si ma získal svojím zodpovedným a profesionálnym prístupom k práci. Ocenila som nielen výborný sloh a slovnú zásobu, ale aj vnímavý prístup k témam a problematike a dobrovoľnú verifikáciu faktov a údajov. Tieto fakty ma presvedčili, aby som mu v roku 2000 ponúkla už ako psychológovi spoluprácu na ojedinelom projekte, ktorý skúmal kvalitu sexuálneho života na Slovensku. Ohlas verejnosti ma presvedčil, že ideme po dobrej ceste vnímania slovenskej reality a trendov. Prišli ďalšie projekty a spoločné skúsenosti. Výsledky auditov, prieskumov, tréningových programov a komunikačných stratégií nás posúvajú stále ďalej. Klienti si zaslúžia vnímavú a pritom odvážnu komunikáciu, a preto agentúra Comm spolupracuje s doktorom Masarykom.In 1998, I was recommended a student who was a quality translator of press releases. This is how I met Rado Masaryk, who then won my trust through his reliable and professional approach to work. I appreciate not only his composition style and vocabulary, but also his sensitive approach to topics and issues, as well as the way he verifies all facts and data. This was the reason why I offered him – in 2000 when he already had his psychology degree - cooperation on a unique project surveying the quality of sexual life in Slovakia. The public’s reaction made it clear to me that we were on the right track in identifying Slovak reality and trends. More projects and collaboration then followed. Results of audits, surveys, training programs and communication strategies help us move forward. Our clients deserve empathic and, at the same time, courageous communication This is why our agency Comm cooperates with Dr. Masaryk.
Miroslava Michalíková
Managing Director, Comm, s. r. o. (2008)
Miroslava Michalíková
Managing Director, Comm, s. r. o. (2008)

Doktor Masaryk robil pre spoločnosť Pfizer tri prieskumy Kvalita sexuálneho života. Prieskum bol veľmi zodpovedne pripravený a jeho výsledky sú citované médiami aj niekoľko rokov po ich zverejnení. Výskum bol na Slovensku pomerne jedinečný a pomohol nám priblížiť našu cieľovú skupinu a navrhol niektoré kroky na to, aby sme zvýšili povedomie o problematike liečby porúch erekcie.
Doctor Masaryk did three series of Quality of Sexual Life research projects for Pfizer. The surveys were designed in a very responsible manner and the results were quoted by the media even several years after their first public release. This research is quite unique in Slovakia and helped us to define our target group, and suggest several steps to improve awareness of erectile dysfunction treatment.
Andrea Hauptvoglová
Brand Manager, PFIZER Luxembourg SARL, oz (2008)
Andrea Hauptvoglová
Brand Manager, PFIZER Luxembourg SARL, oz (2008)

Rado Masaryk pre našu agentúru už niekoľko rokov externe moderuje skupinové diskusie (focus groups), ktoré sú nevyhnutným metodologickým nástrojom každej výskumnej agentúry. Moderovanie focus groups nie je žiadna sranda - niečo o tom viem, pretože som ich sám odmoderoval niečo do 200, ale aj tak sa mám čo učiť zo spôsobu, akým to robí Masaryk: nesmierny pokoj, nadhľad, citlivé vnímanie reakcií respondentov, ako aj prirodzenosť usmerňovania prejavu takejto často ťažko zvládnuteľnej skupiny ľudí.For several years Rado Masaryk has been moderating group discussions for our agency. Focus groups are an indispensable methodological tool of every survey agency. Moderating focus groups is not a piece of cake – I can tell because I have moderated more than 200 of them. However, there is still a lot I can learn from the way Masaryk does it: he is calm, stays on top of things, perceives participant reactions sensitively, and facilities discussion of a group of people that may at times be very difficult to handle.
Ivan Dianiška
Riaditeľ, agentúra FOCUS (2008)
Ivan Dianiška
Director, FOCUS Survey Agency (2008)

Rado Masaryk patrí medzi ľudí, s ktorými nespolupracujem často, no veľmi rada. Niekoľkokrát sme sa stretli pri media auditoch v čase, keď som pracovala pre Slovenskú sporiteľňu alebo keď sme ich pripravovali pre našich klientov v agentúre, kde pôsobím dnes. Základom mojej práce sú vzťahy a ja ich nedokážem mať iné ako partnerské. U Rada si vážim to, čo je pre partnerov v obchodnom slova zmysle najpodstatnejšie: profesionalitu, korektnosť, otvorenosť v diskusii, spoľahlivosť, správnu dávku pokory a rešpekt voči ostatným. Poznám len málo ľudí, ktorí majú aspoň niektoré z týchto vlastností. Rado Masaryk má však každú z nich. Rado Masaryk is one of those people with whom I do not cooperate often yet I do enjoy these occasions. We worked together on several media audits when I was with the Slovenská sporiteľňa bank, and later when we developed such projects for clients of the agency where I work now. The cornerstone of my work is relationships and I cannot have relationships in any form other than partnership. What I appreciate in Rado are the most significant things in a business partner: professionalism, decency, openness to discussion, reliability, the proper dose of modesty, and respect for others. I know only a handful of people who have at least some of those qualities. However, in Rado Masaryk I find all of them.
Eva Güttlerová
Managing Director, Arthur Media (2008)
Eva Güttlerová
Managing Director, Arthur Media (2008)

RADOMÍR MASARYK

Diskurz.skDiskurz.sk
Od roku 1995 sa venujem prekladaniu a tlmočeniu. Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT). V roku 2000 som skončil štúdium psychológie a odvtedy sa profesionálne venujem aj akademickým a aplikovaným výskumom. Viedol som výskumný tím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a riadil Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského. Teraz pracujem ako prorektor UK pre vonkajšie vzťahy. Pravidelne organizujem konferencie a vydávam publikácie zamerané na výskum a psychológiu.I have been working as a translator and interpreter since 1995, and I am an accredited member of the Slovak Association of Translators and Interpreters.
In 2000, I earned a degree in psychology and started to get involved in academic and applied research. I used to manage a research unit at the Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, and headed the Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Science. Now I serve as Pro-Vice-Chancellor for External Affairs, Comenius University. I regularly organize conferences and publish papers and books focused on research and psychology.
kontakt>       rado@diskurz.sk